A jelen felhívások célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

 MINDEN ÁLLATTARTÓ TELEP EGYSÉGES FELTÉTELEI:

 Támogatható tevékenységek:

A. Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák, valamint az állattartáshoz szükséges gépek beszerzésének támogatása
 • Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.
 • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése.
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei.

2. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása. Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

B. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Projekt előkészítés:
 • szakmai előkészítés,
 • közbeszerzés;
 1. Mérnöki feladatok;
 2. Projektmenedzsment;
 3. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 4. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, telepi közlekedő utak kialakítása, közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások (a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével);
 5. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
 6. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (8. számú szakmai melléklet szerint);
 7. Ingatlan vásárlása.

Területi korlátozás: projekt megvalósítás helye teljes MAGYARORSZÁG (korlátozás nélkül)

Támogatásra jogosultak:

 1. mezőgazdasági termelő, aki igazolja hogy

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
 2. a NÉBIH által nyilvántartásba vett – a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló – állattartó telepet működtetnek.

Támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség: Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

 Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő tőketámogatás 

Régió Egyéni projekt kollektív projekt fiatal gazda
Közép-Magyarország 40% +10% +10%
Nyugat-Dunántúl 50% +10% +10%
Közép Dunántúl 50% +10% +10%
Dél-Dunántúl 50% +10% +10%
Észak –Magyarország 50% +10% +10%
Észak-Alföld 50% +10% +10%
Dél-Alföld 50% +10% +10%

 

 1. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 2. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Elszámolható költségek:

 • a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes kiadás
 • kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
 • szükséges ingatlan vásárlása
 • mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó, a kedvezményezett érdekét szolgáló infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, vagyonvédelem gépei eszközei, közművek, munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások.

Feltételek/Kötelezettségvállalások: 

 1. Az igénylőnek meg kell felelnie a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(x.18.) FVM rendelet előírásainak
 2. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani.
 3. támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező,
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező
 1. kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be pályázatot
 2. egy adott megvalósítási hely vonatkozásában kizárólag egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban. Ugyanazon támogatást igénylő több megvalósítási hely vonatkozásában is nyújthat be támogatási kérelmet
 3. Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot
 4. A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.
 5. A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni
 6. Projekt befejezettség: A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
 7. A tervezési dokumentációk kiállítási dátuma nem lehet korábbi, mint 2014. január 1.
 8. Fenntartási kötelezettség: projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

Pályázatnál előnyt jelent:

 1. ökológiai gazdálkodás folytatása
 2. minőségrendszerben való részvétel / szándék
 3. termelői csoport /termelői értékesítő szervezeti tagság
 4. megújuló energiaforrás hasznosítás
 5. ártalmatlanításra kerülő hulladék mértékének legalábbb 20%-al történő csökkentése
 6. keletkező trágyamennyiség legalább 50%-nak felhasználása, vagy kötelezettségvállalás a cél elérésére
 7. munkahelyteremtés

I. ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.1-16

Cél: lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.100 millió, kollektív projekt max. 200 millió

Benyújtás:  2016.május 6 – 2018.május 6.

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.07.06., 2016.10.06., 2017.01.06., 2017.04.06., 2017.07.06., 2017.10.06., 2018.01.06., 2018.05.06.

II. SZARVASMARHATARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.3-16

Cél: szarvasmarhatartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max 500 millió., kollektív projekt max 1000 millió.

Benyújtás:  2016.05.02. – 2018.05.02.

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.július 02.,  2016.október 02.,  2017.január 02., 2017.április 02., 2017.július 02., 2017.október 02., 2018.január 2. 2018.május 02.

 III. SERTÉSTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.5-16

Cél: sertéstartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max. 500 millió, kollektív projekt max. 1000 millió

Benyújtás:  2016.05.03 – 2018.05.03.

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.július 03.,  2016.október 03.,  2017.január 03., 2017.április 03., 2017.július 03., 2017.október 03., 2018.január 02. 2018.május 03.