Ingyenes, kockázatmentes tanácsadás, hogy ne maradjon le a pályázatokról!

2014– 2020!

Közel 7000 Milliárd Forint forrás! 60% vállalkozásfejlesztésre

FEJLESSZE CÉGÉT, VÁLLALKOZÁSÁT!

NYERJEN VELÜNK!

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI ÖNNEK?

Van egy jó ötlete ———>ÖN LEÍRJA, ELMONDJA NEKÜNK!

Nincs meg a forrás ———>MI FELKUTATJUK, MEGTALÁLJUK

Túl bonyolult a pályázati rendszer ———>MI MEGÍRJUK, BEADJUK PÁLYÁZATÁT!

nyil

ÖN NYER!
MI EZUTÁN SEM HAGYJUK MAGÁRA!

A nyertes támogatói határozat kézhezvétele után segítünk a Támogatói Szerződés megkötésében, a pénzügyi lehívások és jelentések elkészítésében egészen addig, amíg a teljes támogatási összeg az ÖN ZSEBÉBE nem KERÜL, és a projekt le nem zárul!

KÉRJE AJÁNLATUNKAT! KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

palyazat

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT-EFOP-1.2.1-15

A pályázat célja:  A felhívás célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

A projekt részcéljai:

 • A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
 • A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
 • A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
 • A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
 • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
 • A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
 • Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
 • A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése

Ezért a támogatási kérelem benyújtása során előnyt élveznek a tevékenységüket más szervezetekkel együtt, egymás adottságait és a szinergiákat kihasználni tervező pályázók.

 Támogatott tevékenységek:

I.                    Projektelőkészítés (kötelező tevékenység)
·         helyzetértékelés
·         szakmai terv elkészítése
·         közbeszerzés előkészítés, lebonyolítás

II.                  Projekt menedzsment (kötelező tevékenység)

III.               Szakmai megvalósítás: alábbi tevékenységek közül legalább 2 megvalósítása kötelező
·         fiatalok családi életre való felkészítése: tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek
·         gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások
·         nők és fiatal lányok helyzetének társadalmi egyenlőségének javítását, nők és férfiak közti harmonikus együttműködést segítő, támogató programok
·         kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok
·         család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása
·         családi közösségépítő programok szervezése
·         sajátos és nehéz helyzetben levő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek

A fenti témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, információs események szervezése, valamint a szolgáltatások igénybevételét segítő kiegészítő szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet a foglalkozások ideje alatt) biztosítása.

A programokat a területi korlátozás figyelembe vételével  több helyszínen is meg lehet valósítani.

Célcsoport:
·         családalapítás előtt álló fiatalok,
·         házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
·         gyermekes szülők,
·         a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
·         párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
·         családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok)
·         családi közösségek

Megvalósítás helyszíne: Magyarország kevésbé fejlett régióiban székhellyel v. telephellyel rendelkező szervezetek : Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,  Észak-Alföld, Észak-Magyarország,  Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl

Támogatást igénylők köre: olyan szervezet, akinek:
1.       Főtevékenysége  a következők valamelyike:
·         8560 – Oktatást kiegészítő tevékenység
·         8790 – Egyéb bentlakásos ellátás
·         8891 – Gyermekek napközbeni ellátása
·         8899 – Mns egyéb szoc.ellátás bentlakás nélkül
·         9499 – Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2. az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:
– Egyéb szövetség (GFO 517)
– Egyéb egyesület (GFO 529)
– Egyéb alapítvány (GFO 569)
– Egyházi jogi személy (GFO 55)
– Non profit Kft (GFO 572)
– Non profit Rt (GFO 573)

Kérelem benyújtásra konzorciumi formában is van lehetőség. A tagok száma a vezetővel együtt max. 3 lehet.

Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás, 100% intenzitás
·         min. 20millió – max.40millió
·         előleg igényelhető  a megítélt támogatás 25%-ig, civilszervezet és egyházi jogi személy esetén 50%

Elszámolható költségek:
·         előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
·         egyéb projektelőkészítés költsége
·         közbeszerzés költsége
·         képzéshez kapcsolódó költségek
·         marketing, kommunikációs szolgáltatás költségei
·         kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költség
·         bérleti díj
·         személyi jellegű ráfordítás
·         utiköltség, kiküldetési költség
·         anyagköltség
·         célcsoport képzéséhez kapcsolódó költségek
·         projektmenedzsment költségei:bér, járulék, utazási költség, szállás, iroda eszköz bérleti díj stb.
·         általános rezsi költség: posta, közüzem, bankszámla, dokumentáció
·         adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfa)
·         tartalék nem képezhető 

Kérelem benyújtásának ideje: 2016.03.10. – 2018.03.10.,   az alábbi értékelési határnapokig benyújtott kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:
·         2016.04.15.
·         2017.04.14.
·         2018.03.10.

Feltételek / kötelezettségek:

 1. Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani
 2. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki
 3. Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés
 4. A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorcium vezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert alkalmaz
 5. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel, és legalább két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzseri, a pénzügyi vezetői és a szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja
 6. Mérföldkövek:
 • projektkezdéstől számított 12.hónap végéig min100fő részt vett a programokon.
 • projektkezdéstől számított 20.hónap végéig min.300fő részt vett a támogatott tevékenységeken.
 • projekt fizikai befejezéséig min.400fő részt vett a támogatott tevékenységekben.

IFJÚSÁGI PROGRAMOK TÁMOGATÁSA A KONV.RÉGIÓBAN EFOP-1.2.2-15

A pályázat célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A szabadidős tevékenységek közül – társadalmi hasznosságát tekintve – kiemelkedik az önkéntesség. A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek bevonásával valósuljon meg. a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre, amelyhez érdekük – közvetlen módon – nem kötődik. A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét. Egyedi cél a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése.

Támogatott tevékenységek:

 1. Szakmai program:
 • Célcsoport toborzása. 15-29 éves fiatalok és azok családjai
 • Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
 • Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
 • Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
 • Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
 • A célcsoport számára tréningek, képzések.
 • Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
 • Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása (kötelezően megvalósítandó)
 • Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
 • Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
 • Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése

2.       projekt előkészítés: szakmai terv készítés, közbeszerzések előkészítése (kötelezően megvalósítandó tev.)

3.       projektmenedzsment (kötelezően megvalósítandó)

A tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerként!

A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy terjedjen. A tématerületek kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyi lehetőségeket, igényeket és a lehetséges együttműködéseket, szinergiákat, valamint a célcsoport mind szélesebb körű elérését.

 1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.
 2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
 3. Egészségmegőrzés, prevenció.
 4. Közéletben való ifjúsági részvétel.
 5. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
 6. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.
 7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

 Megvalósítás helyszíne: Magyarország kevésbé fejlett régiói, Pest megyén kívüli része

Támogatást igénylők köre:

1. Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban. Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;
2.       Főtevékenysége  a következők valamelyike:
– 8899 – Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
– 9499 – Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
3.       Bírósági nyilvántartásba vételére 2014.01.01-ét megelőzően került sor
4.       Támogatói nyilatkozattal rendelkezik a települési Önkormányzattól a megvalósítás helyszínére vonatkozólag.
5.      Adózott eredménye az előző két lezárt üzleti évben nem negatív.
6.      az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:

 • Egyéb szövetség (GFO 517)
 • Egyéb egyesület (GFO 529)
 • Egyéb alapítvány (GFO 569)
 • Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
 • Bevett egyház (GFO 551)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

Kérelem benyújtásra konzorciumi formában nincs lehetőség

Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás, 100% intenzitás

·         min.18millió – max.25millió
·         előleg igényelhető  a megítélt támogatás 50%-ig

Elszámolható költségek:

·         közbeszerzés költségei
·         eszközbeszerzés
·         immateriális javak
·         egyéb műszaki jellegű szolgáltatások
·         képzés költségei
·         marketing, kommunikáció
·         kötelezően előírt nyilvánosság
·         bérleti díj
·         utiköltség, kiküldetés költségei
·         anyagköltség
·         célcsoport utiköltsége
·         célcsoport képzési költsége
·         projektmenedzsment költség
·         általános rezsiköltség
·         adók, közterhek
·         tartalék

 Kérelem benyújtásának ideje: 2016.03.7 – 2018.03.07.,   az alábbi értékelési határnapokig benyújtott kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra
·         2016.04.08.
·         2017.01.18.
·         2018.03.07.

Feltételek / kötelezettségek:

 1. A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt biztosít.Önkéntes szerződés keretében is történhet. A szakmai vezető személyi jellegű ráfordításai a támogatás terhére nem számolhatók el.
 2. Az projekt tevékenységeinek megvalósítása során törekedni kell a szakmai megvalósítók önkéntesként történő bevonására. A projektmenedzser, a pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételnek megfelel.
 3. projekt megvalósítása során folyamatos szakmai együttműködést szükséges megvalósítani az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: ÚNK)
 4. A projekt megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni.
 5. A projekt fizikai zárásáig a projekt keretében legalább 25 db az ifjúság számára szervezett szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program megvalósítása szükséges.
 6. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 hónap, de legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése legkésőbb 2022. március 31. megtörténik.
 7. Önkéntes programokban résztvevők száma minimum 150 fő
 8. 25éven aluli programokban résztvevők száma: minimum 300 fő
 9. a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.

KERTÉSZETEK KORSZERŰSÍTÉSE PÁLYÁZATOK

A jelen felhívások célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. 

 1. ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL  VP2-4.1.3.2-16

Cél: a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Támogatható tevékenységek:  

 1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
 2. telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 3. a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 4. a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.
 5. a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.75 millió Ft, kollektív projekt max. 150 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 9. – 2018. március 8. napjáig,

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 30., 2016.július 31.,  2016.október 31.,  2017.január 31., 2017.április 30., 2017.július 31., 2017.október 31., 2018.március 8.

2. GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE – VP2-4.1.3.3.-16

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

 1. új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 2. új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése
 3. cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;
 4. cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere)
 5. szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
 6. gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
 7. kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.50 millió Ft, kollektív projekt max. 100 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 11., 2016.július 31.,  2016.október 31.,  2017.január 31., 2017.április 30., 2017.július 31., 2017.október 31., 2018.március 2.

3. ÜVEG- és FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERM. ENERGIA FELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGÉVEL – VP2-4.1.3.1-16

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:

 1. új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;
 2. új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;
 3. új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;
 4. blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;
 5. telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése
 2. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése
 3. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 1. Geotermikus energia hasznosítása: új termelő kút/rendszer fúrása, használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projketek, geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése.
 2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
 3. Egyéb megújuló energia hasznosítása: Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából,

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.500 millió Ft, kollektív projekt max. 1000 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 15., 2016.július 31., 2016.október 31., 2017.január 31., 2017.április 30., 2017.július 31., 2017.október 31., 2018.március 6.

4. GOMBAHÁZAK, HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSA, MEGLÉVŐK KORSZERŰSÍTÉSE – VP2-4.1.3.4-16

I.A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.

a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
b) új gombatermesztő létesítmények építése,
c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 1. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 3. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése.
 4. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése
 5. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje

III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 1. Geotermikus energia hasznosítása: új termelő kút/rendszer fúrása, használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projketek, geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése.
 2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
 3. Egyéb megújuló energia hasznosítása: Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából,

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.500 millió Ft, kollektív projekt max. 1000 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 11., 2016.július 15., 2016.október 14., 2017.január 16., 2017.április 14., 2017.július 16., 2017.október 16., 2018.március 3.

 MINDEN KERTÉSZETI KIÍRÁSBAN EGYSÉGES FELTÉTELEK:

Területi korlátozás: projekt megvalósítás helye teljes MAGYARORSZÁG (korlátozás nélkül)

Támogatásra jogosultak:

 1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó,

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 1. a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség.
 2. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

 

Régió Egyéni projekt kollektív projekt fiatal gazda
Közép-Magyarország 40% +10% +10%
Nyugat-Dunántúl 50% +10% +10%
Közép Dunántúl 50% +10% +10%
Dél-Dunántúl 50% +10% +10%
Észak –Magyarország 50% +10% +10%
Észak-Alföld 50% +10% +10%
Dél-Alföld 50% +10% +10%

 

 1. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 2. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Elszámolható költségek:

 • a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes kiadás
 • kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
 • szükséges ingatlan vásárlása
 • üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, kialakítása
 • saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet

Feltételek/Kötelezettségvállalások: 

 1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani.
 2. támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező,
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező
 1. Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
 2. Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás
 3. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be
 4. A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani, melyben a megítélt támogatási összeg legalább 10%-át kitevő összeggel köteles elszámolni.
 5. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Mérföldkő:

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Projekt befejezettség: A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

Program célja: Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező,vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 18-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

A program célcsoportja:

 • a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik. A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.
 • felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok

Az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

Pályázati forrás:

 • 3,9 milliárd (az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző,vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.)

Program részcéljai:

 • életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
 • élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);
 • a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése
 • együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között

Program felépítése:

 • A fiatalok toborzása, tájékoztatása, informálása, az életképes üzleti ötlettel rendelkező potenciális fiatal vállalkozókat egyéni tanácsadás és csoportos tájékoztató keretében segítik a vállalkozás indítására és önfoglalkoztatóvá válásra történő felkészülésben.
 • általános képzések és a tanácsadás a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják
 • Az egyéni igények, szükségletek, előzetes tudásszint szerint a bevont fiatalok különböző típusú képzésekben vehetnek részt, jogi, pénzügyi tanácsadást kaphatnak, valamint segítségben részesülnek üzleti terveik elkészítésében
 • A kidolgozott üzleti terveket a Programot végrehajtó szerv által vezetett és koordinált szakértői bizottság bírálja el, és jóváhagyás esetén javasolja támogatásra
 • Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.
 • Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a projekt keretében. A TÁMOP 2.3.6-12/B keretében támogatott támogatást igénylők e felhívás keretében támogatásban nem részesülhetnek.
 • Amennyiben a projektben résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges. Az igényelhető támogatás összege ebben az esetben is legfeljebb 3 millió Ft.
 • A mentori támogatás a program második szakaszában is biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem egyfajta monitoring tevékenységet is. A Programot végrehajtó tevékenysége kiterjed a fenntartási időszakra is, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követésére, utógondozására.

Programot megvalósító szervezetek:

 Régiók

 

 Megvalósító szervezetek

 

Programhonlaponregisztráció lehetőség  Központi e-mail cím

 

 

 

Dél-Alföld

konzorciumvezető:– Budapesti Politechnikum Alapítvány (BPA)

konzorciumi tagok:

– Közép Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft. (KEIV),

Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)

 

 

 

www.gondolkozzokosan.hu

 

 

info@gondolkozzokosan.hu

 

 

Dél-Dunántúl

konzorciumvezető:

– Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)

konzorciumi tagok:

– Magyar Iparszövetség (OKISZ),

– Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ),

– Vállalkozz Itthon Nonprofit Kft.

 

 

 

www.vallalkozzitthon.hu/ginop522

 

 

ginop522@vallalkozzitthon.hu

 

 

Észak-Alföld

konzorciumvezető:

– Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI)

konzorciumi tagok:

– Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH)(konzorciumba történő bevonása folyamatban)

– Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)

 

 

 

www.vallalkozzmagyarorszag.hu

 

 

vallalkozzmagyarorszag.ear@szpi.hu

 

 

Észak-Magyarország

konzorciumvezető:– Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)

konzorciumi tagok:

– Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA)

– Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)

 

 

 

 

www.eszakmagyar.mva.hu

 

 

 

eszakmagyar@mva.hu

 

 

Közép-Dunántúl

 konzorciumvezető:

– Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI)

konzorciumi tagok:

– Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH)(konzorciumba történő bevonása folyamatban)

– Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)

 

 

 

www.vallalkozzmagyarorszag.hu

 

 

vallalkozzmagyarorszag.kdr@szpi.hu

Közép-Magyarország Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. www.ofa.hu/vallalkozzitthonfiatal vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
 

 

Nyugat-Dunántúl

konzorciumvezető:

– Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)

konzorciumi tagok:

– Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)

 

 

 

www.nyugatdunantul.mva.hu

 

 

nyugatdunantul@mva.hu

IPARJOG támogatása – GINOP-2.1.3-15

Cél: Felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.

Elérhető támogatás:   min. 1millió Ft – max. 6 millió Ft. Támogatási intenzitás 100%

A támogatás igénybevétele egy összegben történik.

 1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolg. költségei –  max. 200.000 Ft
 2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel kapcs. költségek – hazai oltalomszerzés esetén – max.1.000.000 Ft
 3. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel kapcs. költségek – külföldi oltalomszerzés esetén – max.3.000.000 Ft
 4. Szellemi vagyon értékelési és/vagy  audit szolg. kapcsolatos költségek – max.2.000.000 Ft

Megjelenés:  2015.augusztus 25.

Beadható:   2015. szeptember 24 – 2017.szeptember 25.

A pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei
 • Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság

 Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek:

 1. Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható)
 2. Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek:
 • Iparjogvédelmi oltalomhoz kapcsolódó újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások jogérvényességi kutatás, szabadalomtisztasági kutatás) igénybevétele, amelyek megalapozhatják a jogszerzéssel összefüggő döntéseket.
 • Hazai iparjogvédelmi bejelentés megtétele
 • Külföldi iparjogvédelmi bejelentés (szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom) megtétele
 • A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása
 • Európai szabadalom hatályosítása
 • A támogatási igény benyújtásától számított maximum 3 éve megadott szabadalom, növényfajta-oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom esetén a fenntartással kapcsolatos tevékenységek
 1. Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek:
 • A szellemi vagyon értékelése egy adott innovatív megoldás kvantitatív és kvalitatív eszközökkel való értékelése annak érdekében, hogy számszerűsíteni lehessen a megoldás értékét és a fejlesztésre fordított befektetés megtérülését.
 • A szellemi vagyon audit igénybe vétele, amely során átvilágításra kerül a vállalkozás tulajdonában lévő szellemivagyon-portfólió, és beazonosításra kerülnek a szellemitulajdon-védelem szempontjából szükséges lépések

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:

 • támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani,
 • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
 • A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni

 A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

 1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 2. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),
 3. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.
 4. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 5. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint
 6. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.
 7. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 8. a) a nemzetközi kutatási szerv által alapján kiállított írásos véleményt – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – , vagy
 9. b) nemzetközi elővizsgálati jelentést – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét –csatolja.
 10. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 11. a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
 • beszámolója alapján negatív,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

Vállalatok K+F+I tevékenység támogatása – GINOP-2.1.1-15

Cél:  hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Megjelenés:  2015.augusztus 25.

Beadható:   2015. szeptember 30 – 2017.szeptember 29.

Az alábbi határnapokig benyújtott pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

 • október 31.
 • március 28.
 • augusztus 29.
 • február 6.
 • szeptember 29.

A pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások annak magyarországi (kivéve KMR terület) fióktelepei, telephelyei
 1. amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 2. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • Azon induló vállalkozások, amelyek nem rendelkeznek egy lezárt, teljes, jóváhagyott üzleti évvel, akkor részesíthetők támogatásban, amennyiben a támogatási kérelemben részletesen bemutatják az ügyvezető, vagy a projekt szakmai vezetőjének a támogatási igény benyújtását megelőző legalább 3 évben végzett releváns tudományos, innovációs tevékenységeit és kompetenciáját.
 • költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei
 • jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság

 Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.A konzorciumban megvalósuló projektek esetén a konzorcium tagjai a fenti feltételnek megfelelő gazdasági társaságok lehetnek.

A kutatás-fejlesztési konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

 Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek:

1.Kutatásfejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

 1. Ipari kutatás (maximum a kutatásfejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
 • az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
 • Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez.
 1. Kísérleti fejlesztés
 • A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is. A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása

2.Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 • Projekt előkészítési tevékenység – önállóan nem támogatható.
 • Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek) – önállóan nem támogatható
 • Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele – önállóan nem támogatható
 • A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – önállóan nem támogatható

3.Regionális beruházási támogatás keretében – tevékenységek önállóan nem támogathatók

 • eszközbeszerzés
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. Kutatási infrastruktúrához8 nyújtott beruházási támogatás keretében
 • eszközbeszerzés
 • épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések
 • Immateriális javak beszerzése
 • A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek
 1. A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében – 300m.-1000mFt.

Eljárásinnováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).

 1. A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás – max.40mFt

A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Prioritást élveznek azon projektek, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez:

A nemzeti ágazati prioritások:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

 • fotonika, lézertechnológia
 • különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • bionika
 • nem gépipari fémfeldolgozás
 • elektronika és félvezető-technológia
 • korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • építőipar (építőanyag-technológiák)
 • textilipar
 • fa- és bútoripar
 • logisztika
 • kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások:

 • A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék származó árbevétele9 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
 • A projekt megvalósítása során legalább két mérföldkövet szükséges tervezni
 • támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja annak fenntartását. Amennyiben a projekt együttműködésben, konzorciumi formában kerül megvalósításra, és a projektben nem csak KKV-k vesznek részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5 év.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A szabadalmi oltalom megszerzésével kapcsolatos további feltételek:

 1. Hazai oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 2. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja (szolgálati jellegű szellemi alkotás esetén a munkáltató, egyéb jogátruházás esetén a jogszerző),
 3. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, a bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét.
 4. Külföldi oltalomszerzés esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 5. a) a találmány vagy a használati minta feltalálója, a növényfajta nemesítője, a formatervezési minta szerzője, illetve jogutódlás esetén ezek jogutódja és a külföldi bejelentéssel kapcsolatban az SZTNH-nál tett iparjogvédelmi oltalmi bejelentés elsőbbségét igényelte vagy igényli, valamint
 6. b) szabadalmi bejelentés esetén a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiállított, az elsőbbségi bejelentésre vonatkozó 1995. évi XXXIII. törvény 69/A. § szerinti írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést csatolja, amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét valamint a külföldi hatóság igazolása, hogy a bejelentés benyújtása megtörtént.
 7. A Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 8. a) a nemzetközi kutatási szerv által alapján kiállított írásos véleményt – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét – , vagy
 9. b) nemzetközi elővizsgálati jelentést – amely igazolja, hogy a benyújtott igénypontok között van olyan, ami kielégíti az újdonság, feltalálói tevékenység és ipari alkalmazhatóság követelményét –csatolja.
 10. Európai szabadalom hatályosítása esetén támogatást csak olyan támogatást igénylő kaphat, aki
 11. a) európai szabadalom megadásáról szóló határozatot csatolja.

Amennyiben a szellemi alkotásnak vagy a bejelentésnek egynél több jogosultja van, a támogatási kérelmet benyújtó jogosult köteles meghatalmazást csatolni a többi jogosulttól (szabadalmastárstól, stb.).

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
 • beszámolója alapján negatív,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatás igénylők részére:

 • amely, nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele kumulálásra kerül.
 • A támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás(ok) vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen felhívás adott naptári évben már részesült támogatásban
 • nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a szellemi tulajdonra vonatkozó jogtisztasági követelményeknek
 • amely vállalkozás projektjavaslata nem kapcsolódik az intelligens szakosodási stratégiában S3 megfogalmazott prioritásokhoz és irányokhoz és/vagy nem járul hozzá az S3 folyamat céljaihoz
 • A GINOP-2.1.1-15 Felhívás esetében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15 felhívás keretében az adott naptári évben benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban.

Elérhető támogatás:   minimum 50millió – max.1000millió Ft. vissza nem térítendő támogatás

Előleg igényelhető: a tám.összeg 75%-ig, max. 450millió Ft.

Konzorcium esetében min.100millió Ft-max.1000mill.Ft.

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%t a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

Támogatási kategória Kisváll. középváll. nagyváll.
 

 

 

Kutatási fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

 

Ipari kutatás 70% 60% 50%
ipari kutatás alábbi eseteiben: vállalkozások közötti(nagyvállalkozások esetébenlegalább egy KKV-val folytatottegyüttműködés) 80% 75% 65%
kísérleti fejlesztés 45% 50% 40%
Kísérleti fejlesztés az alábbi feltételekkel: vállalkozások közötti együttműködés (nagyvállalkozások esetében legalább egy KKV-val folytatott együttműködés 60% 50% 40%
Csekély összegű támogatás (de minimis) A támogatást igénylő által kért, de max. 50%-os mértékben
Regionális beruházási támogatás Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom megyék 55% 45% 35%
Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%
Kutatási infrastruktúrák létrehozásához vagy korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 50% 50% 50%
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás 50% 50% 15%
KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás 50% 50%

 

 A mikro-, kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházás támogatása – GINOP1.2.2-15 

Cél: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Pályázati forrás:  10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft.

 Elérhető támogatás:   5millió – 50 millió Ft. vissza nem térítendő , Támogatás intenzitása: 35 – 70%

Induló vállalkozás esetén max.10millió Ft.

20milliós támogatás megítélése esetén előleg igényelhető.

Megjelenés:  2015.június 9.

Beadható:   2015. július 09 –  2017. július 10.

A pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek

akik

 • éves átlagos stat.létszáma: min.1fő
 • rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • azon vállalkozások, akik még nem rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel, de a támogatandó projektjük feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény

Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek:

 • új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)
 • anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikaieszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések(regionáls beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
 • A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

 Minden költségtétel alátámasztására 3db magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.

 A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag gyártó, feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek!

 Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 • nettó árbevétel növekedés: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel növekménye átlagosan legalább 5%, VAGY a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget
 • A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik
 • honlapkészítés

Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

 • az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.

 ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén részletes építési, kivitelezési költségvetés szükséges

 Nem elszámolható költségek:

 • Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra
 • támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, szolgáltatás
 • támogatást igénylő önmagától, partner vagy kapcsolt vállalkozástól beszerzendő gépek berendezések, immateriális javak, szolgáltatások stb.
 • A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
 • a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó energiatároló és szállító berendezés költsége,
 • pelletáló és brikettáló berendezések költsége, kivéve, ha a projekt a támogatást igénylő termelő tevékenységéből származó melléktermék tovább-feldolgozására irányul,
 • garanciális költségek,
 • a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
 • franchise díj,
 • Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés,menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervekkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
 • Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
 • Kamatköltségek,
 • Működési és általános költségek (rezsi),
 • Reprezentációs költségek,
 • Utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan,vagy vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
 • Kiszállási díj,
 • Jogszabályfrissítési díj,
 • Fordítási költségek,
 • Levonható ÁFA.
 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
 • földmunkagépek, útépítőgépek,
 • szerszámkészlet,
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 • meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
 • eszközök leszerelési költsége,
 • szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy
 • egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
 • irodabútor,
 • készletek beszerzése,
 • termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja,
 • nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg,
 • informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
 • terméktámogatási díj,
 • webtárhely bérleti díjának ho

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

 A mikro-, kis és középvállalkozások külpiaci megjelenésének  támogatása

Cél:  mikro-, kis- és középvállalkozásoktámogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletembertalálkozók megszervezésében. Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaciversenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

Pályázati forrás:  5 milliárd Ft.

Elérhető támogatás: 50%támogatás, vissza nem térítendő
– Min. 1,5 millió – max.20 millió Ft.
– előleg igénylésére nincs lehetőség

Megjelenés: 2015.május 22.

Beadható:  2015.június 22 – 2017.június 22.

A pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások, akik

 • éves átlagos stat.létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben 2fő
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedéssel bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi,
 • nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 • rendelkezik az előző két lezárt üzleti évben export árbevétellel

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazd.társaság
 • egyéni vállalkozó, egyéni cég
 • szövetkezet

Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)
 1. Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
 • terembérlet díja, dekorációs költségek, technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.),
 • sajtótájékoztató költsége

A fenti 1. és 2. pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
 • marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan)
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára,
 1. Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
 • idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:
 • domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és feltüntetésével)
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja.
 1. Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)
 • külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
 1. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 2. Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható (max. 500.000 Ft)
 3. szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el.
 4. minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek
  – Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)
  – Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja. A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény)Minden költségtétel alátámasztására 3db magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.Kötelező vállalások:
  1. Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
  2. Külkereskedelmi felelős kijelölése: megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmitevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
  3. Piackutatás elkészítése: a piacra juttatnikívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatástvégez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár
  cégbemutató) megelőzően.
  4. Idegen nyelvű honlap kialakításaNem részesülhet támogatásban:
  1. amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
  2. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
  3. amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
  4. amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
  5. amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
  6. amely vagy amelynek a partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
  7. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül

  

Szeretném megköszönni a Multicash Kft. kollégájának közreműködő munkáját a gépbeszerzéses pályázatunk kapcsán.  Új gépeket, eszközöket szerettem volna vásárolni a régiek helyett, és ők megtalálták a megfelelő támogatást a számomra.  A teljes pályázati dokumentáció összeállításától  a záró jelentés megírásáig minden papírmunkát elvégeztek helyettünk. Nekünk csak az adatszolgáltatással, és a támogatás megfelelő eszközökre történő elköltésével kellett foglalkoznunk.
F.Gyöngyi, City Risk Kft.
Amíg saját magam figyeltem a pályázati kiírásokat, sokszor lemaradtam a lehetőségekről. A Multicash Kft-től időben értésítést kapok a lehetőségekről, ennek nyomán pályáztunk és nyertünk. Ezúton is köszönöm nekik.